Droga do zbawienia

Co mam zrobić, aby osiągnąć zbawienie?

Pismo Święte daje jasną odpowiedź:

1. Bóg Cię stworzył, kocha Cię i akceptuje

"I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich."  (Księga Rodzaju 1,27)

2. Wszyscy są grzesznikami

"Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma." (1 List Św. Jana 1,8)

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (List do Rzymian 3,23)

3. Boży plan zbawienia

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." (Ewangelia Św. Jana 3,16)

"Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism  i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism"  (1 List do koryntian 15,3-4)

4. Upamiętanie się i okazanie skruchy

"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze" (Dzieje Apostolskie 3,19)

5. Przyjęcie i wyznanie

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." (1 List Św. Jana 1,9)

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." (List do Rzymian 10,9-10)

6. Odwrócenie się od grzechu

"Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!" (Księga Izajasza 55,7)

7. Wiara

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony." (Ewangelia Św. Marka 16,16)

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota." (Ewangelia Św. Jana 5,24)

"To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny." (1 List Św. Jana 5,13)

 

Moja decyzja przyjęcia Jezusa Chrystusa jako mego Pana i Zbawiciela:

Ojcze Nasz z nieba. Wyznaję, że jestem grzesznikiem.

Wierzę, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia.

Przyjmuję go teraz i wyznaję jako mojego Pana i Zbawiciela i powierzam mu moje życie.

Dziękuję Ci za dar życia wiecznego. Teraz ufam, że pomożesz mi żyć zgodnie z Twoją wolą.


Aby Twoje nowe życie w Chrystusie rozwijało się na Bożą chwałę, przychodź do Boga w modlitwie, gdziekolwiek jesteś.

Możesz rozmawiać z Nim jak z Ojcem – On zna Twoje serce.

Codziennie czytaj  Biblię – Słowo Boże.

Znajdź też miejsce, gdzie w społeczności z innymi chrześcijanami będziesz chwalić Boga w pieśniach i modlitwach oraz rozważać Jego Słowo.