Kościół Chrystusowy

„Kościół Chrystusa na ziemi, w swej istocie, intencji i strukturze, jest jeden.
Należą do niego wszyscy, gdziekolwiek się znajdujący, którzy wyznają swoją wiarę w Chrystusa i są Mu posłuszni we wszystkim, zgodnie z Pismem, co manifestuje się zarówno w ich charakterze, jak i w postępowaniu; i nikt więcej, gdyż nikogo poza tym nie można szczerze i uczciwie nazwać chrześcijaninem.”
Thomas Campbell

"Gdzie Biblia mówi – my mówimy. Gdzie Biblia milczy – my milczymy."


Nurt Kościołów Chrystusowych w Polsce sięga początków XX wieku. Wówczas zaczęły powstawać pierwsze autonomiczne Kościoły Chrystusowe na terenie kraju.

W okresie PRL-u część Kościołów Chrystusowych weszło w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, zaś po jego rozwiązaniu w 1988 r. stworzyło obecną Wspólnotę Kościołów Chrystusowych.

Kościół Chrystusowy w Polsce nigdy nie należał do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i nie był wyznaniem zarejestrowanym w okresie PRL-u, aż do 14 kwietnia 1982 r., kiedy to władze komunistyczne umożliwiły legalizację wyznania. Rejestracja Kościoła w wolnej Polsce nastąpiła 15 stycznia 1990 r. (wikipedia.org/Kościół_Chrystusowy_w_Polsce)

Kościół Chrystusowy w Polsce zarejestrowany jest w Rejestrze kościołów i związków wyznaniowych pod poz. nr 13.

Elbląski zbór Kościoła powstał w roku 1961.

Posługa duszpasterska (chrzty, śluby itp.) udzielana jest bezpłatnie.


Nauka Kościoła Chrystusowego w Polsce opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, które stanowi jedyny i natchniony autorytet w sprawach wiary i chrześcijańskiej praktyki (Sola scriptura). Kościół przyjmuje kanon protestancki, liczący 39 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. W Piśmie Świętym, według nauki Kościoła, zawarta została pełna droga do zbawienia.

Kościół Chrystusowy w Polsce wierzy w istnienie jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. (…) Bóg uznany jest za Stwórcę wszechświata, w tym i człowieka.

Człowiek, jako korona stworzenia, został stworzony na obraz Boży i obdarzony nieśmiertelną duszą. Pierwsi ludzie – Adam i Ewa – na skutek grzechu utracili podobieństwo Boże oraz raj, a wraz z nimi, cała ludzkość. Kościół Chrystusowy podkreśla, iż zbawienie człowieka możliwe jest wyłącznie przez Jezusa Chrystusa i jego ofiarę na krzyżu, będącą całkowitym zadośćuczynieniem za grzech. W Kościele odrzuca się kult świętych, zaś Jezusa Chrystusa uznaje za jedynego pośrednika (Solus Christus). Kościół Chrystusowy naucza, iż człowiek dostępuje zbawienia poprzez upamiętanie, wiarę i chrzest wodny. W przeciwieństwie do większości kościołów ewangelicznych, Kościół Chrystusowy odrzuca pogląd jakoby sam akt zawierzenia był wystarczający. Grzesznik, który pojednał się z Bogiem w momencie nawrócenia, aby osiągnąć pełnię zbawienia musi zostać ochrzczony w wodzie. Chrzest uznawany jest za środek łaski, dzięki któremu człowiek staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje pieczęć Ducha Świętego. Chrzest, aby był ważny, poprzedzony być musi nawróceniem i osobistym wyznaniem Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Dlatego też udziela się go wyłącznie w wieku świadomym poprzez całkowite zanurzenie w wodzie.

Powinnością wiernych Kościoła Chrystusowego jest uczestnictwo w cotygodniowych nabożeństwach niedzielnych. Nabożeństwo składa się z modlitw, czytania Biblii, zwiastowania Ewangelii oraz Wieczerzy Pańskiej, udzielanej pod postaciami chleba i wina. Ważnym elementem nabożeństw jest także śpiew na chwałę Bożą, który odbywa się bez akompaniamentu instrumentów muzycznych. Kościół Chrystusowy świętuje niedzielę jako Dzień Pański.

Prawdziwy Kościół Chrystusa, zdaniem Kościoła Chrystusowego, jest wszędzie tam, gdzie zgromadzają się członkowie Ciała Chrystusa. Za jedyną głowę Kościoła Chrystusowego uznaje się Jezusa Chrystusa, zaś ludzie stanowią wspólnotę braci i sióstr – społeczność świętych, w której każdy członek Kościoła uznany jest za świętego. W Kościele Chrystusowym obowiązuje zasada powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących. Sługami Kościoła są starsi (biskupi), ewangeliści oraz diakoni. Każdy członek Kościoła zobowiązany jest wypełniać powinności kościelne i obywatelskie.

Kościół Chrystusowy wyznaje wiarę w osobiste, widzialne, powtórne przyjście Chrystusa w mocy i chwale. Spotkanie Jezusa Chrystusa z jego Kościołem nastąpi na obłokach. Kościół wierzy także w powszechne zmartwychwstanie oraz sąd ostateczny. Małżeństwo, zdaniem Kościoła Chrystusowego, zostało ustanowione przez Boga na początku świata jako święty związek pomiędzy kobietą a mężczyzną – stan, w którym poślubieni sobie ludzie stają się jednym ciałem. Wierni Kościoła Chrystusowego jako patrioci są zobowiązani do dbania o dobro ojczyzny i kierowania się w życiu zasadą miłości bliźniego. (wikipedia.org/Kościół_Chrystusowy_w_Polsce)

Na świecie istnieje kilkadziesiąt tysięcy zborów Kościoła Chrystusowego, posiadających kilka milionów członków.

Każdy zbór jest autonomiczny i zarządzany lokalnie przez starszych, wybieranych spośród ogółu członków. Kościół nie ma ziemskiej centrali.